Warunki strony internetowej
 1. Warunki korzystania ze strony internetowej
 2. Wyłączenia odpowiedzialności
 3. Zmiana Warunków
 4. Reklama
 5. Inne warunki
 6. Polityka prywatności
 7. Konkursy i nagrody

Warunki korzystania ze strony internetowej

 • Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej programu Badacz Wody. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszych Warunków, które stają się skuteczne w dniu korzystania ze Strony po raz pierwszy.  Uczestnicy niewyrażający zgody na niniejsze Warunki proszeni są o niekorzystanie ze Strony.
 • Dostęp do Strony oraz możliwość korzystania z niej zapewniają spółka Global Action Plan UK i jej partnerzy, przy wsparciu HSBC. W niniejszych Warunkach odniesienia do wyrażeń „my”, „nas”, „nasze” należy traktować jako odniesienia do © Global Action Plan 2017 – organizacji charytatywnej zarejestrowanej pod numerem 1026148, z siedzibą pod adresem – 9-13 Kean Street, London WC2B 4AY, Tel. 020 7420 4444 Fax. 020, 7836, 7345
 • Spółka Global Action Plan UK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Prosimy o regularne przeglądanie Warunków pod kątem zmian. Nieprzerwane korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian oznaczać będzie akceptację Warunków w zmodyfikowanym brzmieniu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie ze strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz w sposób nienaruszający praw żadnych innych osób ani nieograniczający ani nieblokujący im użytkowania Strony i korzystania z niej.
 • Korzystając ze Strony, uczestnik potwierdza, że jest do tego uprawniony (np. dyrektor szkoły uprawnionej do udziału w programie Badacz Wody („Program”) w jednym z uczestniczących krajów lub nauczyciel/inna osoba upoważniona przez dyrektora) oraz że zgadza się podlegać niniejszym Warunkom korzystania ze Strony („Warunki”), z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują odrębne warunki odnoszące się do poszczególnych obszarów Strony i wskazane na stosownej podstronie. Uczestnicy nieakceptujący naszych Warunków proszeni są o niekorzystanie ze Strony.
 • Za każdym razem, gdy będziemy zwracać się z prośbą o udzielenie informacji, uczestnik zgadza się na udostępnienie kompletnych i dokładnych informacji. Zapewnienie poprawności i kompletności informacji udzielonych podczas rejestracji lub w dowolnym innym momencie leży po stronie uczestnika. O zmianach w informacjach udzielonych podczas rejestracji należy poinformować nas niezwłocznie, dokonując aktualizacji danych szkoły/grupy.
 • Korzystając ze swojego adresu e-mail i hasła, uczestnik upoważnia nas do wykonania poleceń wydanych na niniejszej Stronie.
 • W celu zachowania bezpieczeństwa, umożliwiamy logowanie i uzyskanie dostępu do danych profilu szkoły/grupy wyłącznie po podaniu nazwy użytkownika i hasła.
 • Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia, że nie wyjawi hasła osobom nieupoważnionym do uzyskania dostępu do profilu szkoły/grupy.
 • Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiału zamieszczonego na niniejszej Stronie należą do ich licencjonowanego właściciela lub do nas. W przypadku zamieszczenia danych uzyskanych od stron trzecich, zostanie podane ich źródło. Kopiowanie dowolnych fragmentów niniejszego materiału jest dozwolone na poniższych warunkach:

Kopię można wykonać wyłącznie w celach niekomercyjnego wykorzystania przez szkołę/grupęInformacje na temat praw autorskich i innych praw własności intelektualnej muszą pozostać na kopiach nienaruszone. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej chronią obrazy, tekst i inne materiały edukacyjne na tej Stronie, a ich powielanie lub wykorzystywanie w dowolny sposób bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.

 • Mamy prawo do zablokowania lub usunięcia konta szkoły/grupy, gdy mamy uzasadnione podstawy, by uważać, że podczas rejestracji szkoły/grupy nie podano dokładnych danych kontaktowych. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta szkoły/grupy, podejmiemy starania skontaktowania się z uczestnikiem e-mailem.
 • Jeśli konto szkoły/grupy zostanie zablokowane lub usunięte, w dowolnym momencie można poprosić o nowe konto online, pod warunkiem posiadania uprawnienia do udziału w Programie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia, według własnego uznania, dostępu do niniejszej Strony lub jakiejkolwiek jej części dowolnemu uczestnikowi bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Określone hipertekstowe linki na Stronie prowadzą do stron niebędących pod naszą kontrolą. Kliknięcie któregokolwiek z tych linków spowoduje opuszczenie naszej Strony. Nie mamy kontroli nad materiałem zamieszczonym na dowolnej innej stronie internetowej i nie ponosimy za niego żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej. Nie przyjmiemy żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej, za strony internetowe wczytane na naszej Stronie.

Wyłączenia odpowiedzialności

 • Mimo że dołożyliśmy wszelkiej staranności przygotowując zawartość Strony, nie udzielamy żadnego rodzaju gwarancji co do dokładności ani kompletności informacji zawartych na Stronie. W zakresie dozwolonym prawem wyłączamy wszystkie gwarancje dotyczące wszelkich materiałów lub produktów, o których mowa na Stronie.
 • Nie gwarantujemy, że funkcje lub materiały zamieszczone na Stronie, lub do których dostęp można uzyskać z poziomu Strony, będą działać nieprzerwanie lub będą wolne od błędów, że naprawimy jakiekolwiek błędy, ani że Strona lub obsługujący ją serwer są wolne od wirusów lub błędów i są w pełni funkcjonujące (zakres), dokładne i niezawodne.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za brak uzyskania dostępu lub brak możliwości korzystania ze Strony w wyniku awarii jakiegokolwiek urządzenia, systemu przetwarzania danych lub łącza komunikacyjnego, okresu konserwacji, zmiany, naprawy lub modyfikacji, a także awarii systemów komputerowych, sporu pracowniczego ani jakichkolwiek czynników będących poza naszą uzasadnioną kontrolą lub poza kontrolą naszych przedstawicieli lub podwykonawców
 • Jeśli którekolwiek z niniejszych Warunków (lub dowolnych warunków, o których mowa na Stronie) zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne na mocy prawa dowolnego kraju, w którym dane warunki mają być skuteczne, usuniemy stosowne warunki (wyłącznie w stanie lub kraju, w którym są niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne), a pozostałe warunki będą w dalszym ciągu skuteczne, wiążące i wykonalne. Żaden element niniejszych Warunków nie wyłącza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania.

Zmiana Warunków

 • Mamy prawo do dokonywania zmian w Warunkach w dowolnym momencie, publikując zmiany na Stronie. Odpowiedzialność za regularne przeglądanie Warunków w celu upewnienia się, czy nie wprowadzono żadnych zmian, ponosi uczestnik. Korzystanie ze Strony po tym, jak dokonano zmian w Warunkach, oznaczać będzie akceptację zmodyfikowanych Warunków.

Reklama

 • Zdjęcia i filmy dostarczone przez szkoły/grupy uczestniczące w programie Badacz Wody spółce Global Action Plan UK lub jej partnerom, zamieszczone na Stronie lub wysłane w inny sposób, mogą być wykorzystywane przez spółkę Global Action Plan, jej partnerów lub HSBC w celach reklamowych, w tym, między innymi, używane zarówno w drukowanych, jak i cyfrowych materiałach marketingowych, mediach społecznościowych oraz filmach i prezentacjach.
 • Uczestnicy, którzy nie zostaną zwycięzcami, nie zostaną poinformowani bezpośrednio, a stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie programu Badacz Wody www.waterexplorer.org

Inne warunki

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju awarie sieci, komputerów czy oprogramowania, które mogą ograniczyć lub opóźnić wysłanie lub otrzymanie jakiegokolwiek elementu zgłoszenia dowolnej drużyny. Dowód wysłania nie stanowi dowodu odbioru.
 • Wszystkie nagrody przyznawane są według uznania partnerów programu. Nie ma możliwości wymiany przyznanych nagród na gotówkę. Nagrody nie podlegają zwrotom ani nie przechodzą na inne osoby. Rezerwujemy sobie prawo do zamiany nagród przyznanych którymkolwiek drużynom czy jakichkolwiek innych nagród niepieniężnych na nagrodę o równorzędnej lub większej wartości pieniężnej, jeśli jest to konieczne z powodów znajdujących się poza naszą kontrolą.
 • Wyłączamy odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność prawną, wynikającą z jakiegokolwiek odroczenia, anulowania, opóźnienia lub zmian w przyznawaniu nagród lub uroczystościach będących poza naszą kontrolą oraz za jakiegokolwiek działanie lub niewykonanie zobowiązania przez dowolnego innego dostawcę będącego stroną trzecią, z wyjątkiem śmierci lub obrażenia ciała wynikających z ich zaniedbania lub odnoszących się do nadużyć finansowych i w zakresie dozwolonym prawem,
 • Warunki dowolnego innego dostawcy będącego stroną trzecią będą również obowiązywać, w stosownych przypadkach. W przypadku niezgodności pomiędzy warunkami strony trzeciej a niniejszymi Warunkami, niniejsze Warunki będą wiążące.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne nagrody, które nie dotrą do zwycięzców z powodów znajdujących się poza naszą kontrolą.
 • Jeśli skontaktowanie się ze zwycięską drużyną w rozsądnym terminie nie będzie możliwe, lub drużyna ta nie będzie mogła przyjąć nagrody lub będzie niedostępna, by przyjąć nagrodę, z jakiegokolwiek powodu będącego poza naszą uzasadnioną kontrolą, rezerwujemy sobie prawo do przyznania nagrody innej drużynie.
 • Możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia lub zdyskwalifikować zgłoszenie, jeśli dana drużyna lub dowolna osoba upoważniona przez tę drużynę do dokonania zgłoszenia, działa w stosunku do któregokolwiek z naszych pracowników lub jakiejkolwiek osoby upoważnionej przez nas do obsługi zgłoszeń w sposób, jaki uznamy zasadnie za niewłaściwy, niezgodny z prawem lub obraźliwy. Jeśli zdyskwalifikowana zostanie zwycięska drużyna, rezerwujemy sobie prawo do przyznania dowolnych nagród innej drużynie.
 • Program i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niego lub powstałe w związku z nim podlegają prawu angielskiemu i będą zgodnie z nim interpretowane. Zgłaszający nieodwołalnie akceptują, że wyłącznie sądy Anglii i Walii są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z Programu lub powstałych w związku z Programem.

 

Program Badacz Wody został opracowany przez spółkę Global Action Plan UK we współpracy z Global Action Plan Ireland, Teragir (Francja), Agado (Niemcy), Global Action Plan Spain, InEuropa (Wochy), FDDM (Szwajcaria), Global Action Plan Poland, Nature Trust Malta, African Conservation Trust (Południowa Afryka), Mikado Consulting (Turcja). Program Badacz Wody jest wspierany przez Program Wodny HSBC.

Polityka prywatności

Prywatność uczestników programu Badacz Wody traktowana jest poważnie, dlatego ich dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania kontem oraz realizacji programu Badacz Wody.

Informacje zebrane na Stronie będą analizowane przez zespół programu Badacz Wody w celu dokonania oceny oddziaływania Programu. Wspólne rezultaty dla różnych drużyn udostępniane są partnerom programu Badacz Wody oraz jego fundatorom.

W ankietach nie jest wymagane podawanie imion i nazwisk uczniów, ale wymagane są pewne informacje charakterystyczne dla dzieci (3. litera imienia, 3. litera nazwiska, liczba starszych braci i sióstr); dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu dopasowania ankiet uzupełnionych przed Programem i po jego zakończeniu bez konieczności zapamiętania przez uczniów kodu identyfikacyjnego. Informacje te nie są udostępniane żadnym osobom spoza ścisłego grona zespołu programu Badacz Wody i zostaną usunięte po zakończeniu Programu. Anonimowe wyniki ankiet mogą zostać udostępnione naszym partnerom akademickim z Uniwersytetu Westminster wyłącznie na potrzeby badań.

 

Konkursy i nagrody

Kwalifikowalność

 1. Do nagród i zachęt uprawnione są wszystkie szkoły/grupy z dowolnych uczestniczących krajów, składające się z uczniów do 16. roku życia.
 2. Drużyna musi składać się głównie z uczniów w wieku maksymalnie 16 lat, którzy uczą się w szkole/grupie uczestniczącej w Programie.
 3. W programie może brać udział wiele drużyn z jednej szkoły/grupy, jednak jedna szkoła/grupa może zarejestrować na stronie internetowej tylko jedną drużynę.
 4. Tylko jedno zgłoszenie na zarejestrowaną drużynę.
 5. Konkurs trwa od września 2018 roku do lipca 2019 roku.

Drużyna Miesiąca

 1. Miesiąc rozpoczynający: wrzesień 2018 r,
 2. Miesiąc kończący: lipiec 2019 r.
 3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na regionalnych stronach domowych każdego z uczestniczących krajów.
 4. Drużyna Miesiąca zostanie oceniona według następujących kategorii:
 • Postęp w wykonywaniu wyzwań w ramach programu Badacz Wody
 • Zgromadzone punkty
 • Jakość i ilość postów na blogu
 • Dobra praca zespołowa i demonstrowanie wartości Badacza Wody

Wodne warsztaty i festiwale

 1. Określona liczba najlepszych drużyn z każdego kraju zostanie wybrana do udziału w wodnych warsztatach i festiwalach przy wsparciu lokalnego partnera.
 2. Wodne warsztaty będą się prawdopodobnie odbywać w okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r. Dokładne terminy dostępne są u lokalnych partnerów.
 3. Wodne festiwale będą się prawdopodobnie odbywać w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. Dokładne terminy dostępne są u lokalnych partnerów.
 4. W celu kwalifikacji do wodnych warsztatów i festiwali drużyny zostaną ocenione według następujących kryteriów:
 • Liczba wykonanych misji i wyzwań
 • Dowód oddziaływania podjętych działań
 • Ogólna liczba zgromadzonych punktów
 • Jakość i ilość postów na blogu
 • Dowód współpracy ze społecznością lokalną i innymi szkołami/grupami
 • Dobra praca zespołowa i demonstrowanie wartości Badacza Wody

Zwycięzcy krajowi

 1. Finalistami na poziomie krajowym, którzy będą mieli szansę na tytuł krajowego zwycięzcy, zostaną drużyny z najlepszymi rezultatami osiągniętymi w wodnych festiwalach.
 2. Finaliści będą oceniani według następujących kryteriów:
 • Liczba wykonanych misji i wyzwań
 • Dowód oddziaływania podjętych działań
 • Dowód współpracy ze społecznością lokalną i innymi szkołami/grupami
 • Zasięg i oddziaływanie ich wodnego festiwalu
 • Dobra praca zespołowa i demonstrowanie wartości Badacza Wody
 1. Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej podróży w programie Badacz Wody przed panelem jury (takich jak przedstawiciele HSBC, lokalnego partnera i ekspertów w danej dziedzinie) podczas uroczystości dla krajowych finalistów.
 2. Zwycięskie drużyny na poziomie krajowym: na podstawie prezentacji na wspomnianej uroczystości panel jury wybierze jedną drużynę znajdującą się w gronie finalistów, która zostanie zwycięzcą na poziomie krajowym.
 3. Termin uroczystości dostępny jest u lokalnego partnera.

Zwycięzcy międzynarodowi

 1. Zwycięska drużyna z każdego kraju zostanie przedstawiona międzynarodowemu jury i będzie mieć szansę na międzynarodowy tytuł mistrza programu Badacz Wody.
 2. Jury wyłoni spośród finalistów jednego zwycięzcę.

Decyzje

 1. Decyzje sędziów są ostateczne i wiążące wszystkie drużyny pod każdym względem. Nie będzie podejmowana żadna korespondencja. Drużyny, które nie będą w pełni przestrzegać niniejszych Warunków nie będą brane pod uwagę podczas przyznawania nagród.
 2. Wszystkie dane zebrane na temat poszczególnych drużyn będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przyznawania nagród i nie będą udostępniane żadnym innym osobom.
 3. Inne nagrody mogą być przyznawane w trakcie trwania konkursu na zasadzie ad hoc. Takie nagrody przyznawane będą całkowicie według uznania jury.

i jest inicjatywą Planu Globalnego Działania
we współpracy z
2.00 MB